سربند چوب پرده ریلی

2,400 تومان

سربند چوب پرده ریلی در انتهای چوب پرده های ریلی که پرده های گیره دار به آن نصب میشوند قرار میگیرد تا از درآمدن پرده از چوب پرده جلوگیری کند.همچنین به وسیله سربند پرده میتوان پرده را ثابت کرد و از تکان خوردن آن جلوگی کرد.

مقایسه