2,559,000 تومان هر متر مربع
3,895,000 تومان هر متر مربع