۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۵۸۸,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۵۸۸,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۵۸۸,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۵۸۸,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۱,۵۸۸,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۷۲۵,۰۰۰ تومان هر متر مربع