1,549,000 تومان هر متر مربع
1,549,000 تومان هر متر مربع