جشنواره پرده رایگان پرده شاپ

توضیحات

  • کد هر پلن که شامل سبد خرید شما می‌شود را در بخش یادداشت سفار‌ش وارد نمایید تا هدیه شما به سفارش شما اضافه شود.
  • هر فاکتور فقط شامل یک پلن می‌شود.
  • ارتفاع پنل های هدیه قابل تغییر است.
  • رنگ پنل های رایگان حریر و تور کتان، سفید یا شیری به انتخاب شماست.
  • رنگ مخمل یا کتان رایگان ،هر رنگ از سایت به انتخاب شماست.

پرده حریر

تعداد خرید شما
تعداد پنل هدیه پرده شاپ
کد پلن
۴ پنل حریر
۱ پنل حریر رایگان
H1
۱۰ پنل حریر
۳ پنل حریر رایگان
H2
۱۷ پنل حریر
۵ پنل حریر رایگان
H3

تور کتان

تعداد خرید شما
تعداد پنل هدیه پرده شاپ
کد پلن
۴ تور کتان
۱ تور کتان رایگان
T1
۱۰ تور کتان
۳ تور کتان رایگان
T2
۱۷ تور کتان
۵ تور کتان رایگان
T3

مخمل کلاسیک

تعداد خرید شما
تعداد پنل هدیه پرده شاپ
کد پلن
۲ مخمل کلاسیک
۱ تور کتان یا ۱ پنل حریر رایگان
M1
۴ مخمل کلاسیک
۳ پنل حریر رایگان
M2
۷ مخمل کلاسیک
۵ حریر یا ۱ مخمل رایگان
M3

کتان هازان

تعداد خرید شما
تعداد پنل هدیه پرده شاپ
کد پلن
۳ کتان هازان
۱ پنل حریر یا ۱ تور کتان رایگان
Z1
۵ کتان هازان
۳ پنل حریر یا ۱ کتان هازان رایگان
Z2
۸ کتان هازان
۵ تور کتان یا ۲ کتان هازان رایگان
Z3