۳۸۹,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۳۸۹,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۳۴۷,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۳۴۷,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۳۴۷,۰۰۰ تومان هر متر مربع
۳۴۷,۰۰۰ تومان هر متر مربع